گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد

اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد

اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ
زکات علم، نشر آن است. گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد با هدف خدمت به دانش آموزان ، دانشجویان و آنهایی که علاقه به برنامه نویسی و طراحی و کلیه امور تخصصی کامپیوتر دارند با هدف نشر علم خدمت رسانی کند امید است کاربران در جهت تحقق این اهداف والا یار و همدم ما باشند . . .

آخرین نظرات

کد های ++c

نوشته شده توسط مهدی امینی

برنامه روش حل دستگاه معادلات خطی به روش تکراری ژاکوبی وگاوس:(درخواستی ع .علیخوانی)

 1. #include <iostream.h>
 2. #include <conio.h>
 3. #include <math.h>
 4. void main(){
 5. int i,j;
 6. const int n=3;
 7. float Khata,e,temp2,temp1[n],temp=0,a[n][n],x[n],kh[n];
 8. long double b[n];
 9. clrscr();
 10. cout << "Lotfan Dar Hengame Vared Kardane Dadeha Ghotrie Ghaleb Boudane Matris ra Dar Nazar Begirid.\n";
 11. cout << "Maghadire Pishfarze X Ra Benevisid. x[0],x[1],...\n";
 12. for ( i=0 ; i<n ; i++ ){
 13. cout << "X[" << i+1 << "] = ";
 14. cin >> x[i];
 15. }
 16. cout <<"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n";
 17. cout <<"Maghadire Matrise Pasokh ra Benevisid. B[0],B[1],...\n";
 18. for (i=0 ; i<n ; i++){
 19. cout << "B[" << i+1 << "] = ";
 20. cin >> b[i];
 21. }
 22. cout <<"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n";
 23. cout << "Maghdire Matrise Zarayeb Ra Benevisid.a[1][1],a[1][2],...\n";
 24. for (i=0 ; i<n ;i++)
 25. for(j=0 ; j<n ; j++){
 26. cout << "a[" << i+1 << "][" <<j+1 <<"] = ";
 27. cin >> a[i][j];
 28. }
 29. cout <<"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n";
 30. cout << "Meghdare Khata ra vared Konid : ";
 31. cin >> Khata;
 32. cout <<"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n";
 33. do{
 34. for (i=0 ;i<n ; i++){
 35. temp2 =b[i];
 36. for (j=0 ; j<n ; j++)
 37. if (i != j )
 38. temp2 -= a[i][j]*x[j];
 39. temp1[i] = temp2 / a[i][i];
 40. }
 41. for ( i=0 ;i<n ; i++)
 42. kh[i] = temp1[i] - x[i];
 43. for(i=0 ; i<n; i++)
 44. temp += pow(kh[i],2);
 45. e = sqrt(temp);
 46. for(i=0 ; i<n ; i++)
 47. x[i] = temp1[i];
 48. temp = 0;
 49. }while( e > Khata );
 50. cout << "Javabe Dastgah Barabar Ast ba : \n";
 51. for(i=0 ; i<n ; i++)
 52. cout << "X[" << i+1 << "] = " << x[i] << endl;
 53. getch();
 54. }
 55.  

 

در خواست دوست عزیزم سعید مسئله شطرنج با الگوریتم ژنتیک سی پلاس پلاس

#include<stdio.h>
#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
const int chessboardsize=8; //size of chessboard
enum{empty,queen,used}; //status
struct move //movement direction
{
int x;
int y;
};
struct chessboard //chessboard type
{
int size;
int square[chessboardsize][chessboardsize];
int usedsquares;
int noqueens;
};
void setqueenmovdi(move*whatmove,chessboard*board,move*curcoor);
void main(void)
{
move curcoor; // define digonal movements
move NE;
NE.x=1;
NE.y=1;
move NW;
NW.x=-1;
NW.y=1;
move SE;
SE.x=1;
SE.y=-1;
move SW;
SW.x=-1;
SW.y=-1;
chessboard board;
board.size=chessboardsize;
srand(time(0));
while(board.noqueens!=board.size)
{
board.usedsquares=0;
board.noqueens=0;
for(int i=0;i<board.size;i++)
for(int j=0;j<board.size;j++)
board.square[i][j]=0;
while(board.usedsquares<board.size*board.size)
{
curcoor.x=rand()%board.size;
curcoor.y=rand()%board.size;
if(board.square[curcoor.x][curcoor.y]==empty)
{
board.square[curcoor.x][curcoor.y]=queen;
++board.usedsquares;
++board.noqueens;
}
else
continue;
for(int horiz=0;horiz<board.size;horiz++)
if(board.square[horiz][curcoor.y]==empty)
{
board.square[horiz][curcoor.y]=used;
++board.usedsquares;
}
for(int verti=0;verti<board.size;verti++)
if(board.square[curcoor.x][verti]==empty)
{
board.square[curcoor.x][verti]=used;
++board.usedsquares;
}
board.square[curcoor.x][curcoor.y]=queen;
setqueenmovdi(&NE,&board,&curcoor);
setqueenmovdi(&NW,&board,&curcoor);
setqueenmovdi(&SE,&board,&curcoor);
setqueenmovdi(&SW,&board,&curcoor);
}
}
cout<<endl;
for(int i2=0;i2<board.size;i2++)
{
for(int j2=0;j2<board.size;j2++)
{
cout<<board.square[i2][j2];
printf(" ");
}
cout<<endl;
}
}
void setqueenmovdi(move*whatmove,chessboard*board,move*curcoor)
{
move next;
next.x=curcoor->x+whatmove->x;
next.y=curcoor->y+whatmove->y;
if(next.x<0||next.x>board->size-1||next.y<0||next.y>board->size-1)
return;
if(board->square[next.x][next.y]==empty)
{
board->square[next.x][next.y]=used;
++board->usedsquares;
}
setqueenmovdi(whatmove,board,&next);
return;
}


کد مرتب سازی سریع quicksort

void quickSort(int x[], int left, int right)
{

        int i = left, j = right;

        int tmp;

        int pivot = x[(left + right) / 2];


        while (i <= j)
        {

                while (x[i] < pivot)

                        i++;

                while (x[j] > pivot)

                        j--;

                if (i <= j)
                {

                        tmp = x[i];

                        x[i] = x[j];

                        x[j] = tmp;

                        i++;

                        j--;

                }

        }


        if (left < j)

                quickSort(x, left, j);

        if (i < right)

                quickSort(x, i, right);

}

لطفا هر کد دیگری را که می خواهید در قسمت نظرات برای ما نوشته تا حداکثر بعد از 24 ساعت کد را در این قسمت درج کنیم

بقیه در ادامه مطالب

کد برنامه هشت وزیر

 

#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
#include <stdlib.h>

const int m=20;
int k[m][m];
int Count=0;
int v=0 , n=0 , i=0 , j=0 , state=0;

void remove(int i,int j)
{
      int p,q;
      k[i][j]=0;
      Count--;
      for(p=0;p<n;p++)
          if(p!=i)
              k[p][j]--;
      for(p=0;p<n;p++)
        if(p!=j)
                  k[i][p]--;
      p=i+1;
      q=j+1;
     while(p<n && q<n)
      {
                    k[p++][q++]--;
     }
      p=i-1;
      q=j-1;
     while(p>=0 && q>=0)
      {
               k[p--][q--]--;
      }
     p=i+1;
      q=j-1;
     while(p<n && q>=0)
      {
               k[p++][q--]--;
      }
     p=i-1;
      q=j+1;
     while(p>=0 && q<n)
     {
                    k[p--][q++]--;
     }
}

int apply(int i,int j)
{
      int p,q;
     k[i][j]=1;
     Count++;
      for(p=0;p<n;p++)
        if(p!=i)
              k[p][j]++;
      for(p=0;p<n;p++)
        if(p!=j)
              k[i][p]++;
      p=i+1;
     q=j+1;
     while(p<n && q<n)
      {
               k[p++][q++]++;
     }
      p=i-1;
     q=j-1;
     while(p>=0 && q>=0)
      {
               k[p--][q--]++;
     }
      p=i+1;
     q=j-1;
     while(p<n && q>=0)
     {
                    k[p++][q--]++;
     }
     p=i-1;
     q=j+1;
      while(p>=0 && q<n)
     {
               k[p--][q++]++;
      }
      return 0;
}

void draw()
{
      clrscr();
     for(int p=0;p<n;p++)
     {
             for(int q=0;q<n;q++)
                 {
                     if(k[p][q]!=1)
                                   cout<<setw(3)<<'.';
                     else
                                   cout<<setw(3)<<'X';
                 }
             cout<<endl<<endl;
     }
     cout<<endl<<endl<<"Total states founded for "<<n<<"*"<<n<<" boards and "<<v<<" Queens: "<<state<<endl;
}

void check()
{
     if(Count==v)
     {
                      state++;
                 draw();
                 cout<<endl<<endl<<"Press q to exit or any key to continue...";
                 int c=getch();
                      if(c=='q')exit(0);
     }
}

void move(int p,int q)
{
     apply(p,q);
     check();
      for(int i=p;i<n;i++)
     {
             for(int j=0;j<n;j++)
                 if(k[i][j]==0)
                    move(i,j);
     }
      remove(p,q);
}

int main()
{
    cout<<"**************Queens******************"<<endl<<endl;
     cout<<"Enter size of board :";
    cin>>n;
    cout<<"Enter number of queens:";
    cin>>v;
     clrscr;
    draw();
     for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<n;j++)
            move(i,j);
           
     clrscr;
    cout<<"Total states:"<<state<<endl;
     getch();
    return 0;
}

 

کد برنامه نمایش جدول کد اسکی

 

#include <iostream.h>

int main()
{
  for(char ch=-128;ch<127;ch++)
    cout<<"character="<<ch
         <<"\tASCII Code="<<(int)ch<<"\n";
  cout<<"character="<<ch<<"\tASCII Code="<<(int)ch<<endl;
  return 0 ;
}

 

کد برنامه فشرده سازی و کدگذاری به روش هاف من (به درخواست دوست عزیزمان آقا روح الله)

 

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

struct treenode{
       int data;
       int num;
       treenode *next;
       treenode *right;
       treenode *left;
}*start=NULL,*end=NULL,*p;

struct code{
       char bcode[12];
       int ch;
}coding[256];

struct tree{
        int data;
        int num;
        }atree[512];

int o=0;

int search(int i);
void insert(int i);
void insertm(struct treenode *l);
void sort();
void create();
void binary(struct treenode *n,char byte[],int i);
int searchc(int i);
void write();
void read();
void tree(struct treenode *n,int i);
int numnode=0;
int numchar=0;
char filename[25];

void main()
{
 clrscr();
 FILE *fp1,*fp2;

 cout<<"\n Enter The Location And Name Of The Source File To Compress : ";
 cin>>filename;
 fp1=fopen(filename,"r+b");
 if (fp1==NULL)
    {
       cout<<"\n Error In Open File...";
       getch();
       exit(1);
    }
  int i=getc(fp1);
  while (i!=-1)
  {
   numchar++;
   if (search(i)==-1)
      insert(i);
   i=getc(fp1);
  }
  fclose(fp1);
  sort();
  create();
  char byte[20]={0};
  binary(start,byte,0);
  tree(start,1);
  write();
  cout<<"\n\nComplete Succssfuly Coding To Code.txt\n";
  read();
  cout<<"Complete Succssfuly Encoding To Decode.txt";
  getch();
}
//*************************search******************************
int search(int i)
{
 struct treenode *h;
 h=start;
 while(h)
 {
  if (h->data==i)
  {
   h->num=h->num+1;
   return 0;
  }
  h=h->next;
 }
 return -1;
}
//**************************insert******************************
void insert(int i)
{
 p=new treenode;
 p->data=i;
 p->num=1;
 p->right=p->left=p->next=NULL;
 if (start==NULL)
 {
     start=p;
     end=p;
 }
 else
 {
     end->next=p;
     end=p;
 } }
//******************************Sort*******************
void sort()
{
 struct treenode *h1,*h2,*n2,*right,*left;
 int d,n;
 n2=start;
 while(n2)
 { h1=start;
   h2=start->next;
  while(h2)
  {
    if (h1->num > h2->num)
    {
      d=h1->data;
      n=h1->num;
      right=h1->right;
      left=h1->left;
      h1->data=h2->data;
      h1->num=h2->num;
      h1->right=h2->right;
      h1->left=h2->left;
      h2->data=d;
      h2->num=n;
      h2->right=right;
      h2->left=left;
    }
     h1=h2;
     h2=h2->next;
    }
     n2=n2->next;
 } }
//****************Create*******************************
void create()
{
  struct treenode *h;
  while (start->next)
  {
   int i1,i2;
   p=new treenode;
   p->left=start;
   p->right=start->next;
   p->num=start->num+start->next->num;
   p->data=-1;
   p->next=NULL;
   h=start;
   start=start->next->next;
   h->next->next=NULL;
   h->next=NULL;
   insertm(p);
   sort();
  }}
//********************Insertm****************************
void insertm(struct treenode *l)
{
 if (start==NULL)
 {
     start=l;
     end=l;
 }
 else
 {
     end->next=l;
     end=l;
 } }
//********************Binary****************************
void binary(struct treenode *n,char byte[],int i)
{
 if (n->data==-1)
    {
      char b1[20]={0},b2[20]={0};
      strcpy(b1,byte);
      strcpy(b2,byte);
      b1[i]='1';
      binary(n->right,b1,i+1);
      b2[i]='0';
      binary(n->left,b2,i+1);
     }
   else
     {
       cout<<"Char :"<<(char)n->data<<" Byte : "<<byte<<"\n";
       strcpy(coding[o].bcode,byte);
       coding[o++].ch=n->data;
     }
}
//*********************Coding*******************************
void write()
{
  FILE *fp1,*fp2;
  fp1=fopen(filename,"r+b");
  fp2=fopen("Code.txt","w+b");
  //**************************************************************
  int i=1;
  while (i<=numnode)
  {
    fprintf(fp2,"%d",atree[i].data);
    i++;
  }
  //*****************************************************************
 i=getc(fp1);
 int j=0,place=1;
 unsigned char bytebuf=0;
 while (i!=-1)
  {
   j=searchc(i);
   int y=0;
   while (coding[j].bcode[y]) {
      if (coding[j].bcode[y]=='1')
          bytebuf |= place;

      if (place==128)
      {
     putc(bytebuf,fp2);
     place=1;
     bytebuf=0;
       }
       else
     place<<=1;
       y++;
      }
   i=getc(fp1);
  }
  if (place<=128 && place !=1) putc(bytebuf,fp2);
  fclose(fp1);
  fclose(fp2);
}
//********************searchcode***************************
int searchc(int i)
{
  int j=0;
  while (j<o)
      if (coding[j].ch==i)
           return j;
      else
           j++;
}
//**********************Encode*****************************
void read()
{
 FILE *fp1,*fp2;
 fp1=fopen("Decode.txt","w+b");
 fp2=fopen("Code.txt","r+b");
 //************************************************
 int i=1,a;
  while (i<=numnode)
  {
    fscanf(fp2,"%d",&a);
    i++;
  }
 //************************************************
 i=getc(fp2);
 int j=0,place=1;
 struct treenode *n;
 unsigned char bytebuf=0;
 while (i!=-1)
 {
   n=start;
   while (n->data==-1)
    {
      int x=(place & i)?1:0;
      if (x==1)
    n=n->right;
      else
    n=n->left;
      if (place==128)
     {i=getc(fp2);
      place=1; }
      else
      place<<=1;
     }
   if (j++<numchar)
     putc(n->data,fp1);
  }
  fclose(fp1);
  fclose(fp2);
}
//*********************************************************
void tree(struct treenode *n,int i)
{
 atree[i].data=n->data;
 atree[i].num=n->num;
 numnode=i;
 if (n->left!=NULL)
    tree(n->left,2*i);
 if (n->right!=NULL)
    tree(n->right,2*i+1);
}

کد برنامه مرتب سازی انتخابی

 

void selectionSort(int arr[], int len)
{
     int i, j, minIndex, tmp;
     for (i = 0; i < len - 1; i++)
    {
         minIndex = i;
          for (j = i + 1; j < len; j++)
                if (arr[j] < arr[minIndex])
                     minIndex = j;
        if (minIndex != i)
        {
                tmp = arr[i];
            arr[i] = arr[minIndex];
                arr[minIndex] = tmp;

        }

    }

}

کد برنامه مرتب سازی حبابی

 

void BubbleSort(int temp[], int len)
{
    int i, j, item;
    for(i=len-1;i>0;i--)
        for(j=0;j<i;j++)
            if(temp[j]>temp[j+1])
            {
                item=temp[j];
                temp[j]=temp[j+1];
                temp[j+1]=item;
            }
}

کد برنامه برج هانوی (ساده بدون گرافیک)

 

#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void tower(int,char,char,char); /*prototype*/
int main()
{
    int ndisk;
    clrscr();
    cout<<"\n Enter number of disks <<<::: ";
    cin>>ndisk;
    tower(ndisk,'A','B','C');  /*Calling Function*/
    getch();
    return 0;

} /* End of program */

/********************************************/

// src = Source | aux = Auxiliry | dest = Destination
void tower(int topN, char src,char aux,char dest)
{
    if(topN == 1)
    {
            cout<<"\n Disk 1 from "<<src<<" to "<<dest;
    }
    else
    {
        tower(topN-1,src,dest,aux); //src to aux
        cout<<"\n Disk "<<topN<<" from "<<src<<" to "<<dest;
        tower(topN-1,aux,src,dest); //aux to dest
    }
}

کد برنامه برج هانوی (گرافیکی )فقط نسخه ی گرافیکی و اجرائی

برای دانلود روی عکس زیر کلیک کنید.

 

کد نمایش مقسوم علیه عدد ورودی

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main()
{
    clrscr();
    unsigned long int n; // Input number
    register unsigned long int i; // Counter
    unsigned long int sum=0;
    cout<<"\nYek adad vared konid: ";
    cin>>n;
    cout<<endl<<endl;
    cout<<"1"<<endl;
    for(i=2;i<=(n/2);i++){
        if(n%i==0){
            cout<<i<<endl;
            sum=sum+i;
        } // End of if
    } // End of for
    cout<<n<<endl;
    cout<<"\n\nJam'e maghsom aleih haye "<<n<<" mishavad "<<sum;

    getch();
}
//end

کد جستجوی دودویی یا همان باینری

 

*/
int binarySearch(int arr[], int len, int pat)
{
    int mid, low=0, high=len-1;
    while(low<=high)
    {
        mid=(low+high)/2;
        if(pat<arr[mid])
            high=mid-1;
        else if(pat>arr[mid])
            low=mid+1;
        else
            return mid;
    }
    return -1;
}

کد برنامه کشیدن دو لوزی در کنار هم

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void fasele(int n){
for(int i=1;i<=n;i++)
cout<<" ";
return;
}
//---------------------
int main(){
int n;
cout<<"Enter n\n";
cin>>n;
int a=n,b=n-1,c=n-1;
for(int i=1;i<=2*n-1;i+=2){
fasele(a);
 for(int j=1;j<=i;j++)
 cout<<"*";
 fasele(b);
 fasele(c);
 for(int k=1;k<=i;k++){
 
 cout<<"*";}
 cout<<endl;
 a--;
 b--;
 c--;
 }
int d=2,e=1,f=1;
for(int i=2*n-3;i>=1;i-=2){
 fasele(d);
 for(int j=1;j<=i;j++)
 cout<<"*";
 fasele(e);
 fasele(f);
 for(int k=1;k<=i;k++)
 cout<<"*";
 cout<<endl;
 e++;
 f++;
 d++;
 }
cout<<"---------------------------------------------------\n\n";
cout<<" Designer : Salar Ashgi\n";
 getch();
 }

 

کد برنامه تبدیل کارکتر به کد اسکی

 

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main()
{
cout<<"faghat yek char vared konid :\t";
char s;
cin>>s;
//clrscr();
        cout<<"ascii code of "<<s<<" is ";
        cout<<(int)s;
getch();
return 0;

 

کد برنامه تفکیک اعداد از حروف

 

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void char_int(long int);
int main()
{
cout<<"jomle khod ra vared namaied :\t";
long int a1;
char_int(a1);

}
//function stated
void char_int(long int a1)
{
   long int a = 0 , i = 0 , co_num = 0 , n = 1 , num1 = 0;
   char *al , ss;
   al = new char[a];
      while(ss = cin.get() , ss != '\n')
                 {
                        if(ss == ' ')
                            continue;
                       if(!((int)ss < 48 || (int)ss > 57)) //scii code of numbers 1 to 9
                                {
                                    al[a] = ss;
                                    a++;
                                }
                  }
     cout<<a <<'\n';
for(i = a-1; i >= 0; i--) //string to integer
   {
           co_num = (((int)al) - 48);
           co_num = co_num * n;
           num1 += co_num;
           n *= 10;
   }
  cout<<num1;
getch();
}

 

کد برنامه بدست آوردن معکوس یک عدد

 

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n,r,m=0;
 cout<<"lotfan add ra vared konid :  ";
 cin>> n;
 while(n!=0)
 {
 r=n%10;
 m=(m*10)+r;
 n=n/10;
 }
cout<<"maghlob is :"<<m<<"\n";
return 0;
}

کد 8 وزیر برای ویژوال بیسیک 6  vb

 

DIM a(1 TO 8) AS INTEGER
CLS
arzesh = 0

PRINT "vazir"


FOR a = 1 TO 8
   a(1) = a
 
 
   FOR b = 1 TO 8
     a(2) = b
                           FOR i = 1 TO 1
                           
                              FOR j = 1 TO 2
                                 IF i = j THEN j = j + 1
                                 arzesh = (ABS(i - j) = ABS(a(i) - a(j))) OR (a(i) = a(j))
                                 IF arzesh = -1 THEN EXIT FOR
                              NEXT j
                              IF arzesh = -1 THEN EXIT FOR
                          NEXT i
    
      FOR c = 1 TO 8

                          IF arzesh <> 0 THEN
                          arzesh = 0
                         EXIT FOR

                          END IF

         a(3) = c
                           FOR i = 1 TO 2
                          
                              FOR j = 1 TO 3
                                 IF i = j THEN j = j + 1
                                 arzesh = (ABS(i - j) = ABS(a(i) - a(j))) OR (a(i) = a(j))
                                 IF arzesh = -1 THEN EXIT FOR
                              NEXT j
                              IF arzesh = -1 THEN EXIT FOR
                          NEXT i
         FOR d = 1 TO 8
                          IF arzesh <> 0 THEN
                          arzesh = 0
                         EXIT FOR

                          END IF
          
            a(4) = d

                           FOR i = 1 TO 3
                         
                              FOR j = 1 TO 4
                                 IF i = j THEN j = j + 1
                                 arzesh = (ABS(i - j) = ABS(a(i) - a(j))) OR (a(i) = a(j))
                                 IF arzesh = -1 THEN EXIT FOR
                              NEXT j
                              IF arzesh = -1 THEN EXIT FOR
                          NEXT i

            FOR e = 1 TO 8

                          IF arzesh <> 0 THEN
                          arzesh = 0
                         EXIT FOR

                          END IF
               a(5) = e
                         
                           FOR i = 1 TO 4
                         
                              FOR j = 1 TO 5
                                 IF i = j THEN j = j + 1
                                 arzesh = (ABS(i - j) = ABS(a(i) - a(j))) OR (a(i) = a(j))
                                 IF arzesh = -1 THEN EXIT FOR
                              NEXT j
                              IF arzesh = -1 THEN EXIT FOR
                          NEXT i
             
               FOR f = 1 TO 8
                
                          IF arzesh <> 0 THEN
                          arzesh = 0
                         EXIT FOR

                          END IF
                  a(6) = f
                           FOR i = 1 TO 5
                         
                              FOR j = 1 TO 6
                                 IF i = j THEN j = j + 1
                                 arzesh = (ABS(i - j) = ABS(a(i) - a(j))) OR (a(i) = a(j))
                                 IF arzesh = -1 THEN EXIT FOR
                              NEXT j
                              IF arzesh = -1 THEN EXIT FOR
                          NEXT i
                  FOR g = 1 TO 8
                     a(7) = g
                          IF arzesh <> 0 THEN
                          arzesh = 0
                         EXIT FOR

                          END IF
                   
                           FOR i = 1 TO 6
                         
                              FOR j = 1 TO 7
                                 IF i = j THEN j = j + 1
                                 arzesh = (ABS(i - j) = ABS(a(i) - a(j))) OR (a(i) = a(j))
                                 IF arzesh = -1 THEN EXIT FOR
                              NEXT j
                              IF arzesh = -1 THEN EXIT FOR
                          NEXT i
                   
                   
                     FOR h = 1 TO 8
                          IF arzesh <> 0 THEN
                          arzesh = 0
                         EXIT FOR

                          END IF
                         
                           a(8) = h
                         
                            'FOR s = 1 TO 8
                           ' PRINT a(s);
                            'NEXT
                           ' PRINT
                         
                           FOR i = 1 TO 7
                            
                              FOR j = 1 TO 8
                                 IF i = j THEN j = j + 1

                                 IF j = 9 THEN EXIT FOR
                                 arzesh = (ABS(i - j) = ABS(a(i) - a(j))) OR (a(i) = a(j))
                               
                                 IF arzesh = -1 THEN EXIT FOR
                              NEXT j
                            
                              IF arzesh = -1 THEN EXIT FOR
                          NEXT i
                          IF arzesh = 0 THEN
                                            x = x + 1
                                            PRINT
                                            PRINT
                                            PRINT
                                            PRINT x,
                          FOR v = 1 TO 8
                                PRINT a(v);
                          NEXT
                         
                         mnb$ = INPUT$(1)
                          ELSE
                        
                          arzesh = 0
                         END IF

 NEXT h
 NEXT g
 NEXT f
 NEXT e
 NEXT d
 NEXT c
 NEXT b
 NEXT a


نظرات (۴۹)

سلام یه برنامه هس اگ بتونید حلش کنید کمک بزرگی میکنید ب من :

در این پروژه طراحی بازی بیلیارد انجام می شود که در آن از حداقل امکانات گرافیکی سیستم استفاده شده است. بازی تنها یک توپ دارد و میزی به ابعاد مشخص. هدف این است که بازیکن توپ را به سمت یکی از چهار گوشه میز هدایت کند تا بتواند بازی را ببرد. بازیکن برای حرکت دادن توپ جهت حرکت توپ و سرعت آن را اعلام می کند (بعنوان ورودی وارد می کند)، برنامه شما باید تغییرات مورد نظر کاربر را اعمال کند تا بتواند توپ را به سمت دلخواه کاربر پیش ببرد. نکات زیر به شما در طراحی بازی کمک خواهد کرد.

- مکان اولیه توپ در میز تصادفی انتخاب می شود

- توپ نمی تواند از لبه های میز خارج شود و فقط در صورتیکه به یکی از چهار گوشه میز برسد پیام "برنده شدی" برای بازیکن چاپ می شود. البته برای افزایش شانس برنده شدن بازیکن فضایی مثلثی به ابعاد دلخواه را در گوشه های میز بعنوان هدف درنظر بگیرید

- در صورت برخورد توپ به لبه های میز ادامه حرکت در جهت منطقی ادامی می یابد. یعنی مثلا اگر توپ در حال حرکت مستقیم به سمت بالاست و به لبه بالایی برخورد می کند ادامه حرکت را به صورت مستقیم به سمت پایین انجام می دهد


- برای بازی منویی تهیه کنید تا راهنمایی های لازم را به بازیکن بدهید. این منو امکانات زیر را دارد:

بازی جدید. با انتخاب این گزینه باید در مورد ذخیره بازی قبلی از بازیکن سوال کند
o خروج از بازی و ذخیره. نام بازیکن و مکان فعلی توپ در صفحه به همراه اطلاعات دیگر ذخیره می شوند
o بارگذاری بازی قبلی. نمایش لیست بازیهای ذخیره شده قبلی برای انتخاب بازی مورد نظر کاربر
-ضربه به توپ: دریافت سرعت در جهت محور xیاy
- منوی بازی باید همواره در صفحه نمایش داده شود
- صفحه بازی شامل میز و مکان توپ باید نمایش داده شود
درنظر بگیرید (می توانید جهت Y و یا x
- به صورت ساده می توانید حرکت توپ را در فاز اول پروژه فقط روی یکی از محورهای نشان دهید)و محور دیگر را صفر درنظر بگیرید. یعنی فرض کنید بازیکن فقط می تواند توپ را به صورت عمودی – حرکت را با + و یا افقی حرکت دهد و حرکت مورب ندارد
- در فاز اول نیازی به نمایش حرکت توپ نیست و فقط مکان نهایی که توپ پس از ضربه به آن منتقل می شود نمایش داده می شود
با سلام و خسته نباشید خدمت شما
لطفا کد مرتب سازی ادغامی به زبان ++cرو رو سایت بزارید.
ممنون
باسلام وخسته نباشید
لطفا برنامه کد هافمن را که یک فایل متنی را فشرده کند والبته امکان خروج ا ز حالت فشرده هم وجود داشته باشد یعنی هم compress کند و هم decompress کند را بنویسید با تشکر
با سلام
یک نمومنه برنامه هم از ویندوز سرویس WindowsService مربوط به برنامه سازی سیستم بزارید. ممنون.
با سلام و خسته نباشید

بنده از برنامه نویسی آندروید چیزی بلد نیستم!سوالی که دارم اینه که شنیدم با استفاده از دستور
WifiManager.compareSignalLevel(bestSignal.level, result.level)
می شود مقدار فاصله بین دو دستگاه وای فا دار رو بصورت تقریبی بدست آورد.آیا همچین چیزی امکان پذیر است؟
من بروی کار روی پروژه ای هستم که باید مقدار فاصله بین موبایل و ماژول وای فا ( ماژول ESP8266 WiFi)را بصورت تقریبی بدست بیاورم!
لطفا بنده را راهنمایی و در صورت امکان کد برنامه را برای من بنویسید!!

با نهایت احترام
کد ماشین حساب پیشرفته اندروید
پاسخ:
درخواست شما بعد از بررسی در یک بازه زمانی انجام می شود از شما متشکریم
سلام ..من پایان نامه ای با موضوع شمارش جمعیت با استفاده از تکنیک های پردازش فیلم دارم.
اما برای تشخیص انسان در تصویر مشکل دارم که لازمه ی کارمه.
اگه میشه کد متلب در زمینه تشخیص افراد دارید رام بذارید ممنون میشم.
ببخشید کد تایمر معکوس رو بذارید که کاربر خودش بتواند آن را تنظیم کند و بعد از پایانش آلارم بزند.
در محیط اکلیپس و با زبان جاوا
خیلی نیازش دارم فقط سریع بذارید ممنون.
سلام میخواستم بدونم jit و msil در طراحی شی گرا چه معنایی داره؟ممنون
پاسخ:
با سلام خدمت شما دوست عزیز در مرحله اول Jit را توضیح میدهم
چند ماه پیش با پرده برداری از Flex 2 زبان جدید AS به همراه Flash Player 8.5 معرفی شد. استاندارد ها و API این زبان هنوز کامل نشده است و هنوز در نسخه beta است گرچه به دلیل قدرت و تفاوت چشمگیر AS3 و IDE بسیار پیشرفته فلش جدید، خیلی ها از جمله من از حالا با آن برنامه می نویسند. AS3 تمامی استاندارد های ECMA را داراست، کاملا یک زبان class-based است به طوری که syntax آن مثلا با نسخه قبلی Java تفاوت چندانی ندارد (با نسخه های جدید تفاوتهایی هست)، به علاوه AS برای اولین بار از تکنولوژی JIT که sun برای Java معرفی کرد استفاده می کند. JIT یا Just In Time تکنولوژی برای تبدیل bytecode های portable به زبان ماشین کامپیوتر اجرا کننده است که توسط مفسر زبان و در اولین برخورد با bytecode انجام می شود بدین صورت کد های زبانهای تفسیری مثل C#، Java و از این به بعد ActionScript تقریبا نزدیک به سرعت کدهای native و compile شده سیستم مبنا اجرا خواهند شد. بدین ترتیب بر اساس اعلام macromedia کدهای نوشته شده با AS3 بین 10 تا 100 بار از معادل AS2 یا AS1 خود سریعتر اجرا می شوند.

حال در مورد Msil:
بخش مرکزی .NET Framework ، محیط اجرایی Runtime می‌باشد که اصطلاحاً به آن CLR یا .NET Runtime می‌گویند.کدهایی که تحت کنترل CLR اجرا می‌شوند اغلب به عنوان کدهای مدیریت شده نامیده می‌شوند.
اگر چه،پیش از این که کدها(همه زبان‌های .NET ) به وسیله CLR اجرا شوند،بایستی مورد کامپایل قرار گیرند.در .NET عمل کامپایل در دو مرحله صورت می‌گیرد:
1) کامپایل سورس کد به MSIL.
2) کامپایل MSIL به کد مختص پلتفرم به وسیله CLR
سلام ببخشید میشه کد ثبت ای دی رو تو جولا بذارید خیلی ممنون
پاسخ:
با سلام متاسفانه هیچ یک از همکاران و بنده در زمینه جوملا اطلاعات لازم را نداریم و در حد مبتدی هستیم شرمنده 
واقعا سایت عالیی دارین
کد لایک و بلاک رو با زبان جاوا بذارید
خیلی ممنون
کد فروشنده دوره گرد را میخواستم . که ظرفیت کامیون و نیاز مشتری و مختصات مشتری را بگیره بعد کامیون بره هر مشتری را یکبار ببینه و نیازشان را بدهد.
تشکر
 • ع.علیخانی
 • سلام من چند روز پیش درخواست دادم میشه میشه کد رو اصلاح کنید
 • ع.علیخانی
 • سلام میشه اگه زحمتی نیست کدشو بذارید
  پاسخ:
  چشم بزودی کدشو براتون مینویسه نویسنده بخش کد های سی پلاس پلاس و سی سایتمون
 • ع.علیخانی
 • سلام ببخشید میخواستم ببینم تو کدژاکوبی اگه شرط قطری غالب رو نذاریم با چکار کنیم؟
  پاسخ:
  باید ifبنویسی  دو تا تودر تو قطرشو حاصل تفریق قطر اصلی کنی اگه نتونستی بنویسی بگو کدشو برات حل کنن نویسنده هام
  سلام آقای امینی
  میخواستم ببینم شما درباره فرصت تحقیقاتی خارج از کشور در تابستان ها اطلاعاتی دارید یا نه؟
  منظورم اینه که اینا ارزش خاصی داره
  پاسخ:
  سلام کاربر عزیز:
  هیچ ارزشی از طرف وزارت علوم نداره ولی برای رفتن اطلاعاتتون به سطح بالا می تونه خیلی کمکتون کنه 
  منتظر نظرات شما هستیم
  باشه حتما ممنون
  آخه. این دوتا روش یه خورده باهم فرق دارن!
  پاسخ:
  آآره یک خورده فرق دارن می خواین برنامه نویس شین بشینن و تغییرات بدین تو اینا و چیز جدید درست کنید با روش خودتون
  راستی کدی که برام گذاشتید هم برای ژاکوبیه هم برای گاوس سایدل؟
  پاسخ:
  بله کد برای هر دوی ایناست هم ژاکوبیه و هم گاوس
  سلام منظورتون از طبق اصول چیه؟ ماتو دانشگاه زبان سی پلاس پلاس رو یاد گرفتیم میشه اول با اون شروع کنیم بعد زبانای دیگه رو هم یاد بگیریم؟
  پاسخ:
  بله میشه ,طبق اصول یعنی برنامه نویسی رو فاالبداهه ننویسیم مثلا سرعت پردازش forوwhileوdowhile و مقایسه کنیم هر کدوم سریع بود به کاربر جواب داد از اون استفاده کنیم و از تکرار بپرهیزیم بله میشه از سی پلاس پلاس شروع کنین چون تقریبا زبان سطح بالا شمرده میشه
  سلام میشه روش quick sort برام ایمیل کنید مرسی
  پاسخ:
  چشم حتما
  ببخشیدا آخرین سوال امشب:
  یعنی،تو همه این کارا برنامه نویسی خیلی کاربرد داشته؟ منظورم اینه که اگه بخوایم تو این رشته موفق باشیم کدنویسی خیلی مهمه؟یه سوال دیگه اگه کسی تو کدنویسی مهارت خوبی داشته باشه درآمد خوبی داره یا
  نه؟
  واقعا از راهنمایی شماممنونم شب خوش
  پاسخ:
  سلام ببخشید چیه هدف ما پرورش اساتیدی مثل شماست :
  بله کد نویسی پول داره اون کد نویسی ای که طبق اصول باشه من تضمین می کنم پول خوبی داره 
  تو شبکه هم خوبه اطلاعاتی داشته باشید و در حد متوسط بلد باشین
  واقعا باورم نمیشه شماچنین دیدگاه. عالی ای دارید خدا خیرتون بده
  من میتونم تا حدی روی کمک شما تو یادگیری و تمرین کد نویسی حساب کنم؟
  شما الان به جز پروژه دانشجویی به عنوان کار هم پروژه ای دست میگیرید؟
  پاسخ:
  بله تدریس داشتم - شبکه کردن بسیاری جاها - پروژه های دیگه ی تجاری و آموزشی و ...
  بله می تونین رو من و دوست عزیزم احسان ای وی آر حساب کنید EhsanAvr.Com
  فک کنم شما تو آزمون ارشد حتما تو یه دانشگاه خوب قبول شید میشه بپرسم هدفتون برای ادامه تحصیل چیه منظورم اینه که میخواید چه رشته ای و تو کدوم دانشگاهقبول شید
  میشه بگید برای برنامه نویسی از کجا شروع. کرد ید؟
  ببخشید اینقدر فضولی میکنما. دوست دارم. از تجربیاتتون استفاده کنم.
  پاسخ:
  دنبال دانشگاه خوب نیستیم 
  هدف من واقعا اینکه برنامه نویسی بشم که بدرد مملکت خودم بخورم بهترین برنامه رو بنویسم به نسبتش کمترم مبلغ و سود کنم ولی بتونم بگم ایرانیا می توننننن
  در ضمن برنامه نویسی تحت ویندوز اول با ویژوال بیسیک بعد با سی پلاس پلاس و سی و بعدا با سی شارپ منبع هم زیاده کافیه جستجو کنید بهترین راه آموزش برنامه نویسی ویدیوهای آموزشی هستن خواهشمندیم سایت ما را به دوستانتونم معرفی کنید با تشکر UnitAzad.Ir
  بازم سلام. ببخشید یادم رفت واقعا از پاسخ دادنتون ممنونم
  پاسخ:
  سلام ممنون قدم رنجه فرمودید وظیفه مون بود متشکرم از حضورتان منتظر شما هستیم باز 
  سلام ببخشید اینقدر سوال میکنم. میخواستم ببینم شما ها دانشجوی لیسانسید یا ارشد
  یا شما خیلی مهارت دارید یا بقیه چیزی بلد نیستن
  این کدهارو خودتون مینویسید؟ من بیشتر از اینکه به کدها توجه کنم به این توجه دارم که کد ها رو از کجا میارید
  پاسخ:
  کد ها توسط خود بنده نوشته می شود و اینجانب مدیر سایت هستم ترم آخر لیسانسم .
  مهارت نمی خواد فقط گفتم که هدف می خواد بی سواد و دکترا فرقی ندارن وقتی هدفت یکی باشه شاید بی سواد بهتر از دانشجوی دکترا هم برنامه نویسی بلد باشه 
  سلام دوستان من از بچه های،علوم کامپیوتر دانشگاه الزهرا هستم میخواستم ببینم. چه طور اینقدر در برنامه نویسی. مهارت پیدا کردید؟
  پاسخ:
  سلام خوشحالیم مهارت جز تکرار و ایراد و زمین خوردن های مکرر به دست نمیاید در ضمن ما عددی نیستیم اصل خداست پس توکل کن اعتماد به خودت داشته باش هدفت را دنبال کن و روی هدفت پافشاری کن اینا اساس کار هستند موفق باشید 
  در ضمن آموزش های مولتی مدیا گروه نرم افزاری پارسیان نیز بسیار عالی هستند که نرم افزار هایشان را گروه ما می فروشد
  سلام میشه کد روش ژاکوبی در جبر خطی رو واسم بذارید لطفا c++
  پاسخ:
  سلام چشم درخواست شما در ردیف سومین درخواست کاربران قرار گرفت 
  مدت زمان تقریبی تا رسیدن نوبت شما 3 روز کاری می باشد لطفا صبور باشید
  پروژه شما آماده تحویل هست آدرس
  http://unitazad.ir/post/53
  کد پروژه خود را مشاهده فرمائید.
  ببخشید قالب به زبان css

  هست ولی کد قسمت نظر دهید که باید تغییراتی بدبد تا ای پی ثبت بشه

  به جاوا نوشته شده من کد نظر دهی پایین براتون نوشتم شما تغییراتش بدید

  <script language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
  {
  intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
  strBlogId="<-BlogId->";
  intCount=-1;
  strResult="";
  try {
  for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
  {
  if (BlogComments[i]==lngPostid)
  intCount=BlogComments[i+1] ;
  }
  } catch( e) {
  }
  if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات";
  if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید";
  if ( intCount==1) strResult="یک نظر";
  if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ;

  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl +
  "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
  }

  function OpenLD()
  {
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
  }
  </script>

  کدهای قالب به زبان جاوا نوشته شده
  سلام داداش مهدی

  سایتت خیلی عالیه, ای کاش دانشگاه ما هم همچین سایتی داشت من یه کد برای وبم

  می خواستم که وقتی کاربری میاد نظر میده آی پی کامپیوترش ثبت بشه اگه زحمتی نیست

  خیلی لازم دارم کدشو
  پاسخ:
  سلام داداش محمد چشم
  فقط یک سوال مدیریت محتوای سایتتون چیه ؟ وردپرس؟ جوملا و یا چی ؟
  جایی هست که بتونم به اونجا مراجعه کنم؟
  پاسخ:
  من که تا حالا ندیدم قربان ولی به نظرم احسان ای وی آر می تونه کمکتون کنه
  سلام و خسته نباشی....
  هدف:
  رسیدن از مبدا به مقصد و نمایش مسیر حرکت.
  محیط مساله:
  10 که بعضی از خانههای آن مانع میباشد. در این محیط، یک خانه به عنوان مبدا حرکت و یک خانه نیز به عنوان مقصد * یک مربع 10
  مشخص میشوند.
  تعریف مساله:
  محیط مساله مربع 10*10 بعضی از خانهها، پر شدهاند که نشاندهنده مانع بودن آنها است و امکان عبور از آنها وجود
  ندارد. مختصات خانه مبدا و مقصد، از ورودی دریافت میگردد. برنامه باید بتواند مسیر حرکت از مبدا تا مقصد را شناسایی کرده و نشان
  دهد.
  ورودی: خانههای مانع مختصات مبدا و مقصد

  خروجی: مسیر حرکت از خانه مبدا تا مقصد.

  ممنون میشم کد این برنامه به زبان اسمبلی در اختیارم بزارین.
  در محیط emu
  پاسخ:
  سلام متاسفانه نویسنده و برنامه نویسی برای بخش اسمبلی ندارزیم متاسفیم 
  سلام دوباره
  جستجوی بلاکی یه نوع جستجوه مثل جستجوی باینری و خطی!
  http://axgig.com/images/80430061683644816659.jpg
  توی عکسی که گذاشتم اعداد مرتب شده هستند و ما دنبال عدد 177 سرچ میکنیم!
  تعداد بلاک های ما 5 تایی هستش! ینی 5 خونه 5 خونه مقایسه میشن اعداد با هم
  مثلا برای پیدا کردن عدد مورد نظرمون از خونه ی اول که شمارش 0 هست تا 5تا خونه بعدش که میشه خونه شماره 4! شماره ی اولین خونه(0) و آ[خرین خونه(4) رو باهم جمع میکنیم و تقسیم بر دو میکنیم!
  بعد حاصل که الان شد 2، مقدار خونه ی شماره ی 2 رو با عددی که میخوایم پیداکنیم(175) مقایسه میکنیم، اگر مساوی بود که با یه پیام میگه پیدا شد!
  اگه از عدد کوچیکتر بود باید بره توی بلاک بعدی دنبالش بگرده! اونم به همین شکله که شماره آخرین خونه ی جاری که همون 4 هستش رو با تعداد بلاکامون که 5تا 5تا هستش جمع مکنیم، که میشه 9!بعد همون عملیات بالارو ادامه میدیم.تا به جواب برسیم
  اگرم کوچیکتر بود باید اعدا قبلش رو بررسی کنه
  امیدوارم منظورمو رسونده باشم
  :) ممنون از وقتی که میذاری به سوالا جواب میدی
  سلام
  اگه براتون ممکنه سورس الگوریتم جستجوی بلاکی در سی پلاس پلاس رو میخواستم
  ممنون از راهنمایی تون
  منتظر جوابتون هستم
  پاسخ:
  سلام دوست عزیز ممنون لطف دارین
   بلاک تو سی پلاس پلاس چیه و جستجو چطور انجام می گیره؟
  در c++
  مثلا
  4x^2+8x
  پاسخ:
  منظور از ایکس چیه مقداریه که از کاربر گرفته میشه؟
  کد برنامه ای رو می خوام که بتونه روی چندجمله ای ها اعمال جبری انجام بده

  مثلا
  4*x^2+8x
  بتونه با چند جمله ای های دیگه جمع و تفریق و ضرب کنه
 • عرفان اقوامی
 • لطفا بگین چطوری میشه تو ویژال بیسیک موسیقی پخش کرد؟؟؟
  پاسخ:
  با کامپیوننت media player موجود در refrence  های وی بی
  سلام.مرسی دستتون درد نکنه.
  پاسخ:
  قابل شما رو نداشت هدف ما رسیدن شما به ارتفاعات موفقیت هاست منتظر شما هستیم
  واسه شنبه احتیاج دارم.اگه تونستی تا اونموقع بزاری خیلی ممنون میشم.
  پاسخ:
  کد ها رو نوشتم و الان می زارم آقا میلاد گل
  سلامی دباره.من آموزش ویژوالو نمیخوام که.همین برنامه ی 8وزیرو اگه میشه به زبان ویژوال بنویس.ممنون
  پاسخ:
  چشم حتما انجام میدم
  سلام اگه میشه برنامرو به زبان (v.b 6)هم بزاری.ممنون
  پاسخ:
  چشم اگه برنامه ی خاصی مدنظر درج کنم 
  ولی چشم آموزش ویزوال بیسیک و برنامه های آمورشی هم درج می کنم یا علی موفق باشید
  مهدی چی شد
  پاسخ:
  داداش فردا صبح ساعت 9 تا 12 خونه هستم بیار نگاش کنم
  درود
  لطفا حل مسئله هشت وزیر با ژنتیک در سی پلاس پلاس را قرار دهید
  پاسخ:
  با عرض سلام مرسی تشریف آوردید گذاشتم داداش گلم

  Be dardam khord mer30 mahdi jan
  سلام ،میشه خواهش کنم کد عملیات روی چند جمله ای های چند متغیره در ساختمان داده با کمک پشته و صف رو بنویسید ،من شنبه امتحان دارم و تمام نمره ام بستگی به این پروژه داره ،خواهش میکنم خواهش می کنم ،خیلییییییییییییی ازتون ممنون میشم
  با عرض سلام وخسته نباشید
  من یه برنامه احتیاج دارم که اسم بیست نفر رو از ورودی دریافت کنه بعد با مرتب سازی حبابی مرتبش کنه و تو خروجی چاپش کنه.
  خیلی ممنون میشم اگه کمکم کنید.
  مرسی خیلی عالی بود من کد هافمن را استفاده کردم ولی بهتر بود این برنامه فایل کد شده را هم ذخیره میکرد که بدونیم حجمش چقدر کمتر میشه
  پاسخ:
  باشه اونم می ذارم
  مرسی مطلب خوبی بود به دردم خورد
  پاسخ:
  قابل نداشت ممنون 


  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  تجدید کد امنیتی